PRINT DESIGN


Brochure (โบรชัวร์)


- ออกแบบ 1 แบบ
- แก้ไข 3 ครั้ง
- ส่งไฟล์ให้ลูกค้าเริ่มต้น 1,900 บาท

Catalog (แคตตาล็อก)


- ออกแบบ 1 แบบ
- แก้ไข 3 ครั้ง
- ส่งไฟล์ให้ลูกค้าเริ่มต้น 5,000 บาท

Company Profile
(ข้อมูลและประวัติบริษัท)


- ออกแบบ 1 แบบ
- แก้ไข 3 ครั้ง
- ส่งไฟล์ให้ลูกค้าเริ่มต้น 5,000 บาท

Packaging Design
(ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า)


- ออกแบบ 1 แบบ
- แก้ไข 3 ครั้ง
- ส่งไฟล์ให้ลูกค้าเริ่มต้น 5,000 บาท

Poster (โปสเตอร์)


- ออกแบบ 2 แบบ
- แก้ไข 3 ครั้ง
- ส่งไฟล์ให้ลูกค้าเริ่มต้น 3,000 บาท