DETAIL


ขั้นตอนการทำงาน


1. บอกความต้องการหรือรายละเอียดงาน
2. ตกลงแนวทาง พร้อมทั้งชำระเงินมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
3. ดำเนินการออกแบบ พร้อมทั้งส่งแบบครั้งแรก
4. เลือกแบบเพื่อปรับแก้ไขต่อ (แก้ไขได้ไม่เกิน 2-3 ครั้ง)
5. สรุปงาน พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ 50%
6. ส่งไฟล์ที่สำเร็จแล้ว


ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการออกแบบ


1. ชื่อสินค้าหรือบริการ
2. ประเภทของสินค้าหรือบริการ
3. Brand Concept (แนวคิดของแบรนด์ ที่อยากจะสื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมาย)
4. กลุ่มเป้าหมาย
5. Mood & Tone ที่ต้องการ (รูปแบบและสีสัน)
6. References (รูปแบบหรือแนวทางที่ชอบหรือต้องการ)